Офіційний сайт (портал) Слов’янської міської ради

Версія для друку

Документи

Рішення виконавчого комітету від 04.05.2016 № 310
Оприлюднено 11.05.2016

СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
 

від 04.05.2016 № 310

Про стан навколишнього природного
середовища на території Слов’янської
міської ради у 2015році 


Розглянувши інформацію начальника відділу екології та природних ресурсів Слов'янської міської ради Соловей Л.В. про стан навколишнього природного середовища на території Слов'янської міської ради у 2015 році, виконавчий комітет міської ради зазначає, що раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності населення є невід'ємною умовою економічного і соціального розвитку міста . 

Реалізація на території міської ради стратегії національної екологічної політики України до 2020 року, яка спрямована на досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, є базою для виконання програм оздоровлення навколишнього середовища, розвитку рекреаційно-курортної сфери, поліпшення життя мешканців міста. 

З огляду на вищевикладене, керуючись ст.19 Закону України « Про охорону навколишнього природного середовища», ст.33 Закону України «Про місцеве самовряду-вання в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШУЄ:

1. Інформацію начальника відділу екології та природних ресурсів Слов'янської міської ради Соловей Л.В. про стан навколишнього природного середовища на території Слов'янської міської ради у 2015 році взяти до відома . 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, суб'єктам підпри-ємницької діяльності незалежно від форм власності : 

2.1. забезпечити виконання планових заходів з охорони повітряного і водного басейнів і ефективну експлуатацію пилогазоуловлюючого обладнання та очисних систем ; 

2.2. забезпечити повний збір, належне зберігання та максимальну утилізацію небезпечних відходів і рециклінг ресурсно- цінних відходів виробництва ; 

2.3. не допускати виникнення аварійних викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище при здійсненні виробничих процесів; 

2.4. при наявності акредитованої лабораторії на підприємствах і організаціях міста, проводити моніторинг за станом природних факторів і визначення ступеня впливу роботи підприємства на навколишнє природне середовище. 

3. Керівництву КП « Словміськводоканал » (Шурко): 

3.1. забезпечити ефективне очищення фекальних стічних вод на міських очисних спорудах у відповідності до нормативів; 

3.2. своєчасно вживати заходів щодо ліквідації аварійних поривів, витоків на кана-лізаційних міських мережах і виключити несанкціоновані скиди забруднених стічних вод у відкриті водойми. 

3.3. сумісно з КП «Водозниження» (Фарзалиєв) прийняти невідкладні заходи щодо ліквідації несанкціонованих скидів господарсько-фекальних стоків в мережі зливової ка-налізації та р. Колонтаївку. 

4. Управлінню житлово - комунального господарства Слов'янської міської ради (Діденко) : 

4.1. вжити заходи щодо ліквідації несанкціонованих звалищ і місць складування побутових і промислових відходів, які розташовані на території міста; 

4.2. розробити схему санітарного очищення міста; 

4.3.організувати проведення інвентаризації зелених насаджень лісопаркової зони мікрорайону «Лісний»; 

4.4. закінчити роботи по розробці проекту землеустрою щодо встановлення прибе-режно - захисної смуги озера « Лиман 1 » та організувати виконання аналогічних робіт по озеру « Лиман 2 » в поточному році. 

5. Керівництву КП « АТП 052814» ( Водоп'янов ) : 

5.1. вжити заходів щодо вдосконалення організаційно - профілактичної діяльності, спрямованої на попередження утворення стихійних несанкціонованих звалищ та укладен-ня договорів на вивезення твердих побутових відходів на міський полігон; 

5.2. проводити моніторинг впливу шкідливих факторів міського полігону ТПВ на навколишнє середовище в межах санітарно - захисної зони; 

5.3. експлуатацію міського полігону ТПВ в Слов'янську здійснювати відповідно до Правил експлуатації полігонів побутових відходів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово - комунального господарства України 01.12.2010 №435, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 22.12.2010 за № 1307/18602 та СанПіН 2811-83 від 16.05.1983 «Санітарні правила влаштування і утримання полігонів для твердих побутових відходів». 

5.4. розробити в поточному році проект рекультивації полігону ТПВ та отримати відповідні експертні висновки. 

6. Керівництву КП «Наружное освещение» (Котляров) в осінній період поточного року провести поточний і капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства міста з ком-пенсаційним відновленням зелених насаджень. 

7. Регіональному ландшафтному парку «Слов’янський курорт» (Тимошенко) поси-лити оперативний контроль за дотриманням землекористувачами та відпочиваючими за-повідного режиму, своєчасно виявляти порушників і притягати їх до відповідальності від-повідно до природоохоронного законодавства України. 

8. Просити Слов’янську об'єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Донецькій області (Колодій) спільно з Державною екологічною інспекцією у Донецькій області (Вишневський) активізувати спільні дії по перевірці достовірності сплати екологі-чного податку та рентної плати підприємствами і організаціями міста та виявлення непла-тників цих податків . 

9. Відділу екології та природних ресурсів Слов'янської міської ради (Соловей) координувати діяльність підприємств, установ і організацій в сфері екологічної безпеки, забезпечувати своєчасний збір і аналіз інформації про стан навколишнього природного середовища на території міста . 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Сіваша Д.В. 


Міський голова                                                                                                     В.М.Лях


© 2005 - 2019 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua