Офіційний сайт (портал) Слов’янської міської ради

Версія для друку

Об’яви

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки [16 січня 2020  13:37]

проєкту Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки

1.Замовник: 

Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.

2.Вид і основні цілі ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, його зв’язок з іншими ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Проєкт програми розроблено управлінням житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.

Мета проєкту Програми полягає у відновленні та покращенні експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків, забезпечення надійної і безпечної експлуатації багатоквартирних будинків, покращення комфорту проживання мешканців у цих будинках на умовах співфінансування.

Виконання програми сприятиме:

 • покращення фізичного стану житлових будинків у місті та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання мешканців;
 • залучення міською радою власників квартир та нежитлових приміщень до фінансування капітального ремонту будинків;
 • забезпечення реалізації міською радою державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;
 • забезпечення участі міської ради, як колишнього власника, в організації та фінансуванні капітального ремонту житлових будинків;
 • створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями співвласників, громадян, спрямованого на вирішення проблем утримання житлового фонду;
 • реалізація принципів та глобальних цілей сталого розвитку ПРООН до 2030 року;
 • впровадження заходів з енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу.
 • підвищення рівня безпеки та надійності технічного стану ліфтового парку, систем диспетчеризації, підвищення експлуатаційних якостей ліфтового обладнання.

3.Те, якою мірою ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (зокрема щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності, розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Реалізація заходів Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки не буде мати будь-яких негативних наслідків на довкілля, наслідків для небезпечної життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, тому не підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

4. Ймовірні наслідки 

а) для довкілля

Виконання СЕО передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проєктних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення. Значного впливу на навколишнє середовище не очікується.

б) для територій з природоохоронним статусом

місто Слов’янськ – курорт державного значення, на природних територіях якого розташований Регіональний ландшафтний парк «Слов’янський курорт».
Під час здійснення СЕО необхідно оцінити ймовірні наслідки для цієї території.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- реалізація Програми та плану заходів не чинитиме транскордонного впливу на елементи довкілля, тому відсутня потреба в оцінці транскордонних наслідків.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, зокрема якщо ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДДП не буде ухвалено

Альтернатива відсутня.
Якщо документ - Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки не буде затверджено, це приведе до:

 • погіршення експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків;
 • ненадійної і небезпечної експлуатації багатоквартирних будинків;
 • погіршення комфорту проживання мешканців у будинках;
 • відсутності капіталовкладень.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є перевірка матеріалів на відповідність діючим нормативно-правовим документам у цій галузі;
Метод аналізу – для узагальнення сучасного стану та напрямків удосконалення методів оцінки впливу на стан довкілля, у тому числі здоров’я населення та прогнозні зміни цього стану, утворених внаслідок проведення робіт;
Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території

Будуть проведені консультації з громадськістю щодо проєкту Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при проведені капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні технології та матеріали. 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. 

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
е) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами. 

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. 

Крім того, проведені капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. 

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки, подаються до управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради.

Відповідальна особа: начальник управління житлово-комунального господарства Башкаєв Володимир Геннадійович (контактні данні: sl-ugkh@ukr.net , тел. (06262) 2-01-78.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 31.01.2020 року.

Додаткові матеріали:

Проєкт програми капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки


© 2005 - 2019 Слов’янська міська рада // Використання матеріалів - тільки з посиланням на сайт www.slavrada.gov.ua