Twitter   Facebook   FeedBurner   RSS-канал  
Міська рада
Публічна інформація
ЦНАП
Звернення громадян
Громадянське суспільство
Служби інформують
Зайнятість
Почесні громадяни
                                     
 Об’яви
Довідка про консультації [23 березня 2021  09:06]

Довідка про консультації
з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки 
проекту детального плану території обмеженої вул. Степова, 
автомобільною дорогою М-03 Київ-Довжанський, 
вул. Сучасна та східною межею м. Слов’янськ
 

№ з/п
Уповноважений орган
Редакція частини проекту ДДП/звіту про СЕО, до якого висловле-но зауважен-ня (пропози-ції)
Зауваження/ пропозиція
Спосіб врахуван-ня (врахова-но/не врахова-но/вразо-вано частково)
Обґрунтування*
До детального плану території
1.
Департамент екології та природних ресурсів  Донецької обласної  державної адміністрації
Графічна частина проекту детального плану території
Інформація, яка зазначена на «Схемі розташування територій у планувальній структурі м. Слов’янська» (Лист 2) щодо межі розробки ДПТ (га) відрізняється від інформації, зазначеній на «Схемі розташування територій у планувальній структурі міста Слов’янська» з зонуванням» (Лист 3), «Плані існуючого використання територій, існуючі планувальні обмеження» (Лист 4), «Ескіз забудови» (Лист 5), «План організації руху транспорту і пішоходів з червоними лініями» (Лист 6), щодо межі розробки ДПТ (га) 
Не враховано
Межа ДПТ на всіх аркушах єдина і наносилась проектувальником шляхом копіювання з одного аркуша на інший в тих самих координатах
 
 
Графічна частина проекту детального плану території.
 
 
 
Схема розташування територій у планувальній структурі м.Слов’янська
На «Схемі розташування територій у планувальній структурі міста Слов’янська» з зонуванням» (Лист 3) не нанесено основні джерела забруднення навколишнього природного середовища відповідно до п.5.1.4 ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» (далі ДБН Б.1.1-14:2012)
Не враховано
П. 5.1.4, зазначеного ДБН-у регламентує нанесення джерел забруднення навколишнього природного середовища (охоронних зон) на аркуші «Схема планувальних обмежень», а не «Зонування території». А на аркуші №4 – «План існуючого стану використання території, існуючі планувальні обмеження» все це нанесено
 
 
 
 
Графічна частина проекту детального плану території
На «Плані існуючого використання територій, існуючі планувальні обмеження» (Лист 4), «Ескіз забудови» (Лист 5), «План організації руху транспорту і пішоходів з червоними лініями» (Лист 6) не вірно зазначено в експлікації «охороні зони АЗС, АЗК». Для підприємств, що забруднюють навколишнє природне середовище, встановлюються санітарно-захисні зони відповідно до Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173.
Враховано
Зауваження приймається. Проектувальником внесені зміни на «Протипожежні відстані від об’єктів навколишнього середовища до споруд АЗС», відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» таб. 15.5.
 
 
Пояснювальна записка
В п.5 відсутня інформація щодо характеристики будівель, об’єктів культурної спадщини, земель ісорико-культурного призначення, інжирного обладнання, транспорту, озеленення і благоустрою, планувальних обмежень відповідно до п.6.1.4 ДБН Б.1.1-14:2012
Не враховано
Відповідно до розробленого інститутом «Харківпроект» Історико-архітектурного опорного плану м.Слов’янськ (межі та режими використання історичних ареалів м.Слов’янськ Донецької обл. затверджені Наказом Міністерства культури, молоді та спорту України від 05.02.2020 №541; зони охорони пам’яток архітектури, містобудування, історії та археології місцевого значення, затверджені наказом управління культури та туризму Донецької облдержадміністрації від 20.01.2020 №8-од/193/20) в межах території ДПТ, що розробляється, землі і об’єкти культурної спадщини відсутні, тому у відповідності до п. 6.1.3 ДБН Б.1.1-14:2012, де сказано – «за потреби», цей розділ не враховувся
 
 
Пояснювальна записка
В п.7 відсутня інформація щодо структури забудови, яка пропонується відповідно до п. 6.1.4 ДБН Б.1.1-14:2012
Не враховано
В пояснювальній записці прописано, що нові об’єкти («Музей Російсько – Української війни» та «Авторинок»), передбачені Детальним планом, будуть проектуватись спеціалізованою проектною організацією, яку залучає Донецька обласна державна адміністрація і структура забудови буде вирішуватись фахівцями саме цієї організації в робочому проекті.
 До звіту про СЕО
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
В п.14.1 не надано інформації щодо зв’язку даного документа державного планування з іншими документами державного планування
Не враховано
В п.14.1 пояснювальної записки, в останньому абзаці прописана вся інформація щодо зв’язку даного документа державного планування з іншими документами державного планування
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
В п. 14.2 не в повному обсязі надано характеристики поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено. Натомість, наведено загальну інформацію щодо стану навколишнього середовища, що не дає оцінити в подальшому вплив даного документа державного планування на довкілля
Враховано частково
В пояснювальну записку внесено – «У разі незатвердження документу державного планування поточний стан довкілля не зазнає змін».
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
В п.14.3 не в повному обсязі надано характеристики стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.
Не враховано
У розділі 14.2 та 14.3 надано вичерпна інформація стосовно стану довкілля регіону в цілому та стосовно кожного аспекту навколишнього природного середовища.
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
В п.14.4 не вказано екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.
Не враховано
В пояснювальній записці в передостанньому абзаці п14.4 присутній запис – «Вплив на території з природоохоронним статусом відсутній».
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
П. 14.5 не містить інформації щодо зобов’язань у сфері охорони навколишнього природного середовища
Враховано
В пояснювальну записку внесено – «Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на державному рівні, зазначені у ряді законодавчих актів, таких як Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водний, Земельний кодекси України та інші законодавчі акти у сфері охорони навколишнього середовища, умов яких необхідно дотримуватись при реалізації документа державного планування. Зобов’язання у сфері охорони довкілля на міжнародному рівні стосовно документа державного планування відсутні».
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
Інформація п 14.6 звіту щодо наслідків для довкілля у тому числі здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко -, середньо -, та довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно) потребує доопрацювання в частині опису коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно), а також постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
Враховано частково
Розрахунковий етап проекту 3 роки. Інформація наведена на короткостроковий період часу. В пояснювальну записку внесено – «Довгострокових вторинних, кумулятивних, синергічних наслідків не вбачається.
Позитивні наслідки мають економічний характер».
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
В п. 14.7 (стор.58) в табл.1.11 зазначено про будівництво об’єктів торгівельно-розважального центру, що не відповідає цілям даного документа державного планування. Крім того, інформація щодо впливу на техногенне середовище, наведена в табл..1.11 потребує доопрацювання
Враховано
Технічну помилку усунуто. Детальним планом території не передбачено будівництво торгівельно-розважального центру.
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
Не надано виваженого обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь – які ускладнення
Не враховано
Розглянуті базовий та нульовий сценарії. Обґрунтовані альтернативи розглянутим сценаріям не враховуються.
 
 
Розділ 14. Охорона навколишнього природного середовища (звіт про СЕО)
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, наведені у п. 14.9 розділі звіту не передбачають проведення контролю (моніторингу) за станом компонентів довкілля (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунти). Крім того, не вказано суб’єкта господарювання, на якого покладено здійснення моніторингу. Інформацію, наведену в п.14.9, необхідно привести у відповідність до Порядку Здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, утому числі здоров’я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. №1272
Враховано
 

2.

Державна установа «Донецький обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України

       

3.

Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації

       

4.

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

       

*При наявності зауважень чи пропозицій, які обґрунтовано відхилено або частково враховано.


1170Версія для друкуНадіслати
Веб-камери міста
Трансляція засідань
Тижневий план
Актуально
Розсилка новин

Введите Ваш e-mail:

пошук
ПРИЄДНУЙТЕСЬ
погода
GISMETEO: Погода по г.Славянск
курсИ валют
finance.ua

finance.ua

finance.ua
Статистика